4 czerwca, 2023 / Bez kategorii

04 czerwca odbyło się podsumowanie misji duszpasterskiej przez Pastora
Henryka Skrzypkowskiego na Ziemi Chełmskiej oraz pożegnanie całej Rodziny
Skrzypkowskich, którzy przeprowadzili się do Chojnic. W uroczystości uczestniczył
Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, który podczas swojego
wystąpienia odczytał list okolicznościowy od siebie i Konsula Generalnego Ukrainy w
Lublinie Oleha Kuts. Konsul podczas swojego wystąpienia podkreślił, że zakończenie
przez Pastora misji duszpasterskiej w Kościele Chrześcijan Baptystów Zbór w
Chełmie, jest dla nas szczególną okazją, aby skierować wyrazy szacunku i słowa
serdecznego podziękowania za ogromne zaangażowanie w niesienie pomocy
osobom potrzebującym, uchodźcom z Ukrainy, ofiarom barbarzyńskiej agresji Rosji
na Ukrainę.
W liście czytamy:
„Z szacunkiem i uznaniem pragniemy podkreślić wielką rolę, jaką spełnia w
akcji niesienia pomocy Ukraińcom, szczególnie matkom z dziećmi, żonom żołnierzy
walczących na froncie – Baptystyczna Akcja Charytatywna i Kościół Chrześcijan
Batystów Zbór w Chełmie oraz osobiście Jego Pastor, Prezbiter Henryk
Skrzypkowski.
Od pierwszych dni wojny Kościół i jego wierni, poprzez swoje Chrześcijańskie
Centrum Tranzytowe przyjęli w swe progi tysiące uchodźców, zapewniając im
zakwaterowanie i wyżywienie. Pastor Skrzypkowski aktywnie organizuje dostawy
żywności, artykułów higieniczno- sanitarnych oraz sprzętu i narzędzi medycznych dla
Narodowego Instytutu Onkologii w Kijowie. W ramach programu „Podaruj paletę„
tysiące ton żywności, środków higienicznych i sanitarnych trafiło do rodzin
potrzebujących w Ukrainie.
Doceniamy także wcześniej podejmowane liczne inicjatywy i zaangażowanie
Pastora w budowanie przyjaznych relacji polsko-ukraińskich, których celem jest
pojednanie naszych narodów, trwały pokój i bliska, dobrosąsiedzka współpraca.
Za to wielkie serce i ogromny wysiłek na rzecz wsparcia Ukraińców i walczącej
z rosyjską agresją Ukrainy, składamy Szanownemu Pastorowi wyrazy najgłębszego
szacunku i podziękowania.
Z żalem przyjmujemy fakt zakończenia swojej misji w Zborze Chełm, ale też z
wszelkim przekonaniem, że dobre serce Pastora pozostanie nadal otwarte i życzliwe
dla wszystkich potrzebujących, a szczególnie wobec Ukraińców, cierpiących
z powodu wojny i wygnania oraz śmierci swoich bliskich.”
Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządów, Wojewody
Lubelskiego, duchowieństwa, organizacji pozarządowych związanych z opieka
społeczną, szkół i ośrodków wychowawczych, samorządowych instytucji kultury.
Konsulowi S. Adamiakowi towarzyszyła Kierownik Biura Konsula Elżbieta Bajkiewicz-
Kaliszczuk.
(foto udostępnione przez Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Chełmie)

Powiązane aktualności