6 marca, 2023 / Bez kategorii

Docent doktor Natalia Romaniuk była Prodziekan Wydziału Stosunków
Międzynarodowych Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w
Łucku – Ukraina, dokonała oficjalnego przekazania insygniów doktora honoris causa, przyznanego Prof.Andrzejowi Wawryniukowi przez Senat Wołyńskiego Uniwersytetu
Narodowego w Łucku. Tytuł przyznany został w 2021 roku, jednak wcześniej
pandemia spowodowana Covid 19, a obecnie wojna w Ukrainie, sprawiły że dopiero
teraz mogło odbyć się oficjalne wręczenie tytułu. Uroczystość w Konsulacie
Honorowym Ukrainy w Chełmie wynikła z tego, że Prof. A. Wawryniuk od wielu lat
współpracuje z Konsulem Stanisławem Adamiakiem, przy udziale Konsulatu był
współorganizatorem licznych przedsięwzięć na rzecz utrzymania i rozwijania dobrych
stosunków i współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską i Ukrainą w zakresie
nauki, kultury i historii. Ponadto Prof. A. Wawryniuk był Członkiem Rady Fundacji
Partnerstwo i Współpraca, której fundatorem i donatorem jest Konsul St. Adamiak,
przez kilka lat pełnił również obowiązki Prezesa Zarządu Fundacji PiW. Podczas
uroczystości Konsula reprezentowała Kierownik Biura Konsula Elżbieta Bajkiewicz-
Kaliszczuk, która pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

Powiązane aktualności