21 sierpnia, 2017 /

Uwaga ! 

  • Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz, na podstawie paszportu zagranicznego;• Obywatele państw-członków Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarii i Księstwa Lichtensteinu wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 26 lipca 2005 roku №1113/2005);• Obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 30 czerwca 2005 roku  № 1008 i z dnia 18 sierpnia 2005 roku  №  1175); • Obywatele Japonii wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 19 lipca 2005 roku № 1107/2005); • Obywatele Kanady wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 26 lipca 2005 roku № 1113/2005); • Obywatele Księstwa Andory, Państwa-miasta Watykanu, Republiki Islandii, Księstwa Monako, Królestwa Norwegii, Republiki San Marino wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 29 listopada 2005 roku № 1663/2005); • Obywatele państw Wspólnoty Niepodległych Państw (pomijając obywateli Turkmenistanu) wjeżdżają do Ukrainy bez wiz (odpowiednio do podpisanych dwustronnych Umów o wzajemnym ruchu osobowym); • Obywatele Republiki Korei wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (odpowiednio do Umowy pomiędzy Gabinetem Ministrów a Rządem Republiki Korei o wzajemnym ułatwianiu zasad ruchu osobowego). • Obywatele innych państw otrzymują wizy w placówkach konsularnych Ukrainy. Zgodnie z uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 20 lutego 1999 r. № 227, wydanie wiz cudzoziemcom odbywa się według celu ich wjazdu do Ukrainy i w razie posiadania odpowiednich do tego celu dokumentów. Na terenie Rzeczypospolitej Polski są 4 Konsulaty Generalne Ukrainy: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Lublinie.  W celu otrzymania wizy obcokrajowiec powinien osobiście przedstawić w Konsulacie Ukrainy następujące dokumenty: 
  1. Wniosek wizowy (osobiście podpisany, wypełniony czytelnie),
  2. Paszport zagraniczny (wraz z kserokopią pierwszej strony paszportu z danymi personalnymi),
  3. Aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  4. Kartę stałego lub czasowego pobytu na terenie Polski,
  5. Inne wymagane dokumenty, potwierdzające cel podróży do Ukrainy.

  Rodzaje wiz wystawianych przez urzędy konsularne Ukrainy oraz dokumenty wymagane do otrzymania określonego rodzaju wizy: П-1 (wiza prywatna) – zaproszenie ustalonego wzoru, sporządzone przez organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, albo zaproszenie zakładu lekarskiego w Ukrainie lub inne dokumenty, potwierdzające prywatny charakter podróży, П-2 (wiza prywatna) – wniosek osobisty, rezultaty rozmowy z pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Ukrainy lub dokumenty, które potwierdzają pochodzenie ukraińskie cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa. Zgodnie z uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 9 sierpnia 2001 roku № 1003 osobom pochodzenia ukraińskiego wizy wydawane są na okres do 5 lat, Б (wiza biznes) – zaproszenie ustalonego wzoru, sporządzone przez organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, T (wiza turystyczna) – dokumenty, potwierdzające turystyczny charakter podróży, Г (wiza dla przedstawicielstw akcji humanitarnych) – potwierdzenie Komisji przy Gabinecie Ministrów Ukrainy z pytań koordynacji, przyjęcia, przewozu, ochrony i podziału pomocy humanitarnej, która dostarczana jest z obcych państw,  Л (wiza dla pracowników służb ratowniczych) – potwierdzenie, wydane przez Ministerstwo Stanów Nadzwyczajnych Ukrainy, O (wiza studencka) – zaproszenie ustalonego wzoru, wydane przez Ministerstwo Edukacji Ukrainy, M (wiza dla pracowników mas-media) – rozporządzenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, co do wydania wizy, P (wiza dla przedstawicielstw misji religijnych) – zaproszenie organizacji religijnej, poświadczone przez Państwowy Komitet do spraw Religii (KPdsR) Ukrainy, TР-1 (wiza tranzytowa) – posiadanie dokumentu, który potwierdza tranzytowy charakter podróży, wiza do trzeciego kraju, bilet podróży itd., TР-2 (wiza tranzytowa) – dokumenty, potwierdzające tranzytowy charakter przewozów ciężarowym transportem towarowym lub transportem pasażerskim autokarowym przez Ukrainę, IM-1 (wiza imigracyjna) – pozwolenie na pracę, wydane przez Ministerstwo Pracy Ukrainy. IM-2 (wiza imigracyjna) – pozwolenie lokalnego organu władzy wykonawczej na stałe zamieszkanie w Ukrainie, OП (wiza dla personelu obsługującego połączenia międzynarodowe) – licencja na realizację rejsów połączeń międzynarodowych, wydana przez kompetentny organ państwa pobytu.  W razie potrzeby pracownik przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Ukrainy może zarządzać inne dokumenty, które konkretyzują cel podróży cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa.   Link: http://www.mfa.gov.ua/poland/pl/publication/content/27076.htm  

Powiązane aktualności