konsulat
                            
Informacje dla podróżujących na terenie Ukrainy


Dokumenty wymagane do wydania paszportu tymczasowego


  Dokumenty wymagane do wydania paszportu tymczasowego: 

Paszport tymczasowy wydaje się: ·   małoletnim do ukończenia 5 roku życia - ważny na rok,·   obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporzą-dzonego w kraju – ważny 12 lub 9 miesięcy - jeśli wnioskodawca nie ma numeru ewidencyjnego PESEL.Obywatelowi polskiemu stale zamieszkałemu w okręgu konsularnym, który nie posiada numeru PESEL, kon-sul może wydać paszport tymczasowy tylko raz na okres 9 miesięcy (art. 24 ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 2 i 3). Konsul wydaje paszport tymczasowy obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza okręgiem konsularnym, który nie ma numeru PESEL, na okres do jednego miesiąca (art. 24 ust.1, pkt. 2 oraz ust. 2).·   obywatelom polskim przebywającym za granicą, nie posiadającym paszportu lub dowodu osobistego, w celu umożliwienia im powrotu do kraju zamieszkania.     

Dokumenty wymagane do wydania paszportu tymczasowego w przypadku utraty:1. wypełniony wniosek o wydanie paszportu w 2 egz. wypełniony w pkt.1-9 oraz w polu czytelnym pismem naśladującym druk i podpisany przez osoby ubiegające się o wydanie paszportu w polu „podpis wnoszącego podanie" i w prostokątnej ramce pod zdjęciem.2. trzy jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 3. oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu.4. dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie lub oświadczenie innej osoby posiadającej paszport i obywatelstwo polskie. 

 Dokument paszportowy dla osoby małoletniej (do lat 18) jest wydawany:UWAGA! Zgodnie z aktualnym prawem wpisanie dziecka do paszportu rodziców nie jest możliwe.·   dzieciom do lat 5 wydawane są paszporty tymczasowe z ważnością do 12 miesięcy. Na pisemny wniosek rodziców małoletniemu przed ukończeniem 5 roku życia może być wydany paszport ważny 5 lat, (art. 21 ust. 2 ustawy)·   małoletnim między 5 a 13 rokiem życia wydawane są paszporty ważne 5 lat od daty jego wydania art. 32 ust. 2. ustawy)·   po ukończeniu 13 roku życia rodzice mogą się ubiegać o paszport 10-letni dla dziecka. 1. wypełniony wniosek o wydanie paszportu wypełniony w pkt.1-9 oraz w polu czytelnym pismem naśladującym druk i podpisany przez osoby ubiegające się o wydanie paszportu w polu „podpis wnoszącego podanie" i w prostokątnej ramce pod zdjęciem (osoby od 13 roku życia). W punkcie 6 - aktualny adres zamieszkania na Ukrainie; w punkcie 8 - dane dotyczące odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka. 2. pisemna zgoda rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wyrażona osobiście przed konsulem lub poświadczona przez notariusza albo zgoda jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców albo orzeczenie sądu rodzinnego, zastępujące zgodę na wydanie dokumentu paszportowego, w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga rodziców.3. trzy jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 4. odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia, w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy.5. wniosek o nadanie numeru PESEL - dotyczy osób wnioskujących o wydanie paszportu i nie posiadających numeru ewidencyjnego PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności),6. polski paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.7. dowód uiszczenia opłaty konsularnej. 

CZAS OCZEKIWANIA NA WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO WYNOSI OK. 7 DNIW razie jakichkolwiek wątpliwości oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji proszę telefonować na numer bezpośredni: (044) 284 00 45 w godz. 09:00 ‑ 15.30 Link: http://www.kijowkg.polemb.net/index.php?document=189

wstecz
stopka
konsul_honorowy konsul_honorowy informacje_dla_podrozujacych_polska informacje_dla_podrozujacych_ukraina kontakt netline