konsulat
                            
Konsul honorowy instytucja i cele


Uwaga ! 

• Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz, na podstawie paszportu zagranicznego; • Obywatele państw-członków Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarii i Księstwa Lichtensteinu wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 26 lipca 2005 roku №1113/2005); • Obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 30 czerwca 2005 roku  № 1008 i z dnia 18 sierpnia 2005 roku  №  1175); • Obywatele Japonii wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 19 lipca 2005 roku № 1107/2005); • Obywatele Kanady wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 26 lipca 2005 roku № 1113/2005); • Obywatele Księstwa Andory, Państwa-miasta Watykanu, Republiki Islandii, Księstwa Monako, Królestwa Norwegii, Republiki San Marino wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 29 listopada 2005 roku № 1663/2005); • Obywatele państw Wspólnoty Niepodległych Państw (pomijając obywateli Turkmenistanu) wjeżdżają do Ukrainy bez wiz (odpowiednio do podpisanych dwustronnych Umów o wzajemnym ruchu osobowym); • Obywatele Republiki Korei wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (odpowiednio do Umowy pomiędzy Gabinetem Ministrów a Rządem Republiki Korei o wzajemnym ułatwianiu zasad ruchu osobowego). • Obywatele innych państw otrzymują wizy w placówkach konsularnych Ukrainy. Zgodnie z uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 20 lutego 1999 r. № 227, wydanie wiz cudzoziemcom odbywa się według celu ich wjazdu do Ukrainy i w razie posiadania odpowiednich do tego celu dokumentów. Na terenie Rzeczypospolitej Polski są 4 Konsulaty Generalne Ukrainy: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Lublinie.  W celu otrzymania wizy obcokrajowiec powinien osobiście przedstawić w Konsulacie Ukrainy następujące dokumenty: 

  1. Wniosek wizowy (osobiście podpisany, wypełniony czytelnie),
  2. Paszport zagraniczny (wraz z kserokopią pierwszej strony paszportu z danymi personalnymi),
  3. Aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  4. Kartę stałego lub czasowego pobytu na terenie Polski,
  5. Inne wymagane dokumenty, potwierdzające cel podróży do Ukrainy.
  Rodzaje wiz wystawianych przez urzędy konsularne Ukrainy oraz dokumenty wymagane do otrzymania określonego rodzaju wizy: П-1 (wiza prywatna) – zaproszenie ustalonego wzoru, sporządzone przez organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, albo zaproszenie zakładu lekarskiego w Ukrainie lub inne dokumenty, potwierdzające prywatny charakter podróży, П-2 (wiza prywatna) – wniosek osobisty, rezultaty rozmowy z pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Ukrainy lub dokumenty, które potwierdzają pochodzenie ukraińskie cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa. Zgodnie z uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 9 sierpnia 2001 roku № 1003 osobom pochodzenia ukraińskiego wizy wydawane są na okres do 5 lat, Б (wiza biznes) – zaproszenie ustalonego wzoru, sporządzone przez organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, T (wiza turystyczna) – dokumenty, potwierdzające turystyczny charakter podróży, Г (wiza dla przedstawicielstw akcji humanitarnych) – potwierdzenie Komisji przy Gabinecie Ministrów Ukrainy z pytań koordynacji, przyjęcia, przewozu, ochrony i podziału pomocy humanitarnej, która dostarczana jest z obcych państw,  Л (wiza dla pracowników służb ratowniczych) – potwierdzenie, wydane przez Ministerstwo Stanów Nadzwyczajnych Ukrainy, O (wiza studencka) – zaproszenie ustalonego wzoru, wydane przez Ministerstwo Edukacji Ukrainy, M (wiza dla pracowników mas-media) – rozporządzenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, co do wydania wizy, P (wiza dla przedstawicielstw misji religijnych) – zaproszenie organizacji religijnej, poświadczone przez Państwowy Komitet do spraw Religii (KPdsR) Ukrainy, TР-1 (wiza tranzytowa) – posiadanie dokumentu, który potwierdza tranzytowy charakter podróży, wiza do trzeciego kraju, bilet podróży itd., TР-2 (wiza tranzytowa) – dokumenty, potwierdzające tranzytowy charakter przewozów ciężarowym transportem towarowym lub transportem pasażerskim autokarowym przez Ukrainę, IM-1 (wiza imigracyjna) – pozwolenie na pracę, wydane przez Ministerstwo Pracy Ukrainy. IM-2 (wiza imigracyjna) – pozwolenie lokalnego organu władzy wykonawczej na stałe zamieszkanie w Ukrainie, OП (wiza dla personelu obsługującego połączenia międzynarodowe) – licencja na realizację rejsów połączeń międzynarodowych, wydana przez kompetentny organ państwa pobytu.  W razie potrzeby pracownik przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Ukrainy może zarządzać inne dokumenty, które konkretyzują cel podróży cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa.   Link: http://www.mfa.gov.ua/poland/pl/publication/content/27076.htm  czytaj_wiecej

  Dokumenty wymagane do wydania paszportu tymczasowego: 

Paszport tymczasowy wydaje się: ·   małoletnim do ukończenia 5 roku życia - ważny na rok,·   obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporzą-dzonego w kraju – ważny 12 lub 9 miesięcy - jeśli wnioskodawca nie ma numeru ewidencyjnego PESEL.Obywatelowi polskiemu stale zamieszkałemu w okręgu konsularnym, który nie posiada numeru PESEL, kon-sul może wydać paszport tymczasowy tylko raz na okres 9 miesięcy (art. 24 ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 2 i 3). Konsul wydaje paszport tymczasowy obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza okręgiem konsularnym, który nie ma numeru PESEL, na okres do jednego miesiąca (art. 24 ust.1, pkt. 2 oraz ust. 2).·   obywatelom polskim przebywającym za granicą, nie posiadającym paszportu lub dowodu osobistego, w celu umożliwienia im powrotu do kraju zamieszkania.     

Dokumenty wymagane do wydania paszportu tymczasowego w przypadku utraty:1. wypełniony wniosek o wydanie paszportu w 2 egz. wypełniony w pkt.1-9 oraz w polu czytelnym pismem naśladującym druk i podpisany przez osoby ubiegające się o wydanie paszportu w polu „podpis wnoszącego podanie" i w prostokątnej ramce pod zdjęciem.2. trzy jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 3. oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu.4. dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie lub oświadczenie innej osoby posiadającej paszport i obywatelstwo polskie. 

 Dokument paszportowy dla osoby małoletniej (do lat 18) jest wydawany:UWAGA! Zgodnie z aktualnym prawem wpisanie dziecka do paszportu rodziców nie jest możliwe.·   dzieciom do lat 5 wydawane są paszporty tymczasowe z ważnością do 12 miesięcy. Na pisemny wniosek rodziców małoletniemu przed ukończeniem 5 roku życia może być wydany paszport ważny 5 lat, (art. 21 ust. 2 ustawy)·   małoletnim między 5 a 13 rokiem życia wydawane są paszporty ważne 5 lat od daty jego wydania art. 32 ust. 2. ustawy)·   po ukończeniu 13 roku życia rodzice mogą się ubiegać o paszport 10-letni dla dziecka. 1. wypełniony wniosek o wydanie paszportu wypełniony w pkt.1-9 oraz w polu czytelnym pismem naśladującym druk i podpisany przez osoby ubiegające się o wydanie paszportu w polu „podpis wnoszącego podanie" i w prostokątnej ramce pod zdjęciem (osoby od 13 roku życia). W punkcie 6 - aktualny adres zamieszkania na Ukrainie; w punkcie 8 - dane dotyczące odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka. 2. pisemna zgoda rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wyrażona osobiście przed konsulem lub poświadczona przez notariusza albo zgoda jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców albo orzeczenie sądu rodzinnego, zastępujące zgodę na wydanie dokumentu paszportowego, w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga rodziców.3. trzy jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 4. odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia, w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy.5. wniosek o nadanie numeru PESEL - dotyczy osób wnioskujących o wydanie paszportu i nie posiadających numeru ewidencyjnego PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności),6. polski paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.7. dowód uiszczenia opłaty konsularnej. 

CZAS OCZEKIWANIA NA WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO WYNOSI OK. 7 DNIW razie jakichkolwiek wątpliwości oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji proszę telefonować na numer bezpośredni: (044) 284 00 45 w godz. 09:00 ‑ 15.30 Link: http://www.kijowkg.polemb.net/index.php?document=189
czytaj_wiecejstopka
konsul_honorowy konsul_honorowy informacje_dla_podrozujacych_polska informacje_dla_podrozujacych_ukraina kontakt netline