konsulat
                            
Konsul honorowy instytucja i cele


Urząd konsula honorowego we współczesnym państwie ukraińskim jest powoływany i funkcjonuje w oparciu o:
– postanowienia Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Konsularnych,
– Ustawę Ukrainy o Statucie Konsularnym, i
– Ustawę o Konsulach Honorowych przyjętą dekretem Prezydenta Ukrainy.

Z analizy dokumentów ustawodawczych dotyczących konsuli honorowych, przede wszystkim można wyłonić cechy, które odróżniają powyższy urząd od urzędu konsula zawodowego. A mianowicie:
– konsulem honorowym może zostać tak obywatel Ukrainy, jak i cudzoziemiec;
– konsul honorowy nie powinien być urzędnikiem zarówno państwa wysyłającego, jak i przyjmującego, a także nie powinien być aktywnie zaangażowany w życiu politycznym;
– konsul honorowy korzysta z ograniczonego zakresu przywilejów i immunitetów w stosunku do swojej osoby.
– konsul honorowy może prowadzić wszelkiego typu działalność zawodową bądź gospodarczą;
– za pełnienie swoich funkcji konsul honorowy nie otrzymuje wynagrodzenia;
W zakresie celowości powołania konsula honorowego decyzje podejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy biorąc pod uwagę między innymi: partnerstwo strategiczne z państwem przyjmującym i jego położenie geograficzne, stan posiadanej sieci placó wek dyplomatycznych, liczebność i lokalizację społeczności ukraińskiej, udział i znaczenie danego regionu bądź państwa we współpracy gospodarczej, handlowej, itd.
Na stanowisko konsula honorowego może zostać powołana osoba, która zajmuje wyróżniającą się pozycję w społeczeństwie państwa przyjmującego, posiada wysokie walory osobiste, wzorową opinię, i wysoki status społeczny, jest obeznana z ustrojem państwowym, politycznym i społecznym państwa przyjmującego, utrzymuje stałe kontakty z przedstawicielami struktur państwowych, gospodarczych i społecznych państwa przyjmującego, i jest mu znane ustawodawstwo Ukrainy.

Do podstawowych funkcji konsula honorowego, należy:
– ochrona interesów Ukrainy, obywateli i podmiotów prawnych Ukrainy w państwie przyjmują-cym w granicach dopuszczalnych przez prawo międzynarodowe;
– wspieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych pomiędzy Ukrainą a państwem przyjmującym;
– pozyskiwanie oraz opracowywanie informacji o warunkach i wydarzeniach w życiu handlowym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym państwa przyjmującego i udostępnianie tej informacji Ukrainie oraz wszystkim tym zainteresowanym;
– udzielenie pomocy oraz wsparcia obywatelom i osobom prawnym Ukrainy.

Konsul pełni swoje funkcje w ramach okręgu konsularnego, którego granice i zasięg są określane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy po wcześniejszym uzgodnieniu z państwem przyjmującym.

Obecnie w Polsce funkcjonuje pięć konsulatów honorowych Ukrainy.

22 marca 2004 roku, Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy mianował i ustanowił Pana Stanisława Adamiaka – współwłaściciela i Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ZOMAR w Chełmie –jako Konsula Honorowego Ukrainy na obszar powiatów: bialskopodlaskiego, chełmskiego, hrubie-szowskiego tomaszowskiego i włodawskiego z siedzibą w Chełmie, a 18 maja tegoż roku, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej uznał tę nominację na Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie z jurysdykcją na określony wyżej okręg konsularny.

Nominacja i uznanie Stanisława Adamiaka jako Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie było wyrazem uznania Jego zasług dla rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturalnego regionu, aktywnego, osobistego zaangażowania i doświadczenia w budowie trwałej współpracy polsko – ukraińskiej na wszystkich płaszczyznach stosunków gospodarczych i społecznych Polski i Ukrainy, a także kompetencji, konsekwencji i wyjątkowej skuteczności wykorzystania przygranicznego położenia jako przyczynku do współpracy w globalnych systemach gospodarczych.


Zasięg działalności Konsulatu Honorowego określony w przepisach Ukrainy, znacznie przekra-cza obwody przygraniczne, tym nie mniej z punktu widzenia celu powoływania i funkcji, nałożo-nych na Konsula przez ustawodawstwo, można stwierdzić, że Konsulat i Konsul Honorowy przez swoje działania osobiste, może uczestniczyć we współpracy transgranicznej w rozumieniu prawa europejskiego.

Współpraca transgraniczna jest zdefiniowana w Konwencji Madryckiej jako „każde wspólnie podejmowane działanie mające na celu umocnienie i rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby stron, jak również zawieranie porozumień i dokonywanie uzgodnień, niezbędnych dla realizacji takowych zamierzeń.”

W ramach współpracy transgranicznej, realizując swoje funkcje, zwłaszcza w zakresie umacnia-nia współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą, Konsulat gromadzi i opracowuje informacje z zakresu potencjału gospodarczego, naukowego, kulturowego, funkcjonowania struktur pozarządowych na terenie swojego okręgu. Szerokie kontakty Konsula z instytucjami w tym okręgu stwarzają możli-wości podmiotom ukraińskim uzyskania informacji o potencjalnych, przyszłych partnerach i tym samym dokonywania właściwego wyboru partnerów zgodnie z zamierzonymi celami. Równocześnie znajomość realiów i reguł gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego życia Ukrainy, a także orientacja w specyfice rynku ukraińskiego zapewne może okazać się pomocna dla polskich podmiotów w nawiązaniu kontaktów z ewentualnymi kontrahentami w Ukrainie. Konsulat ma także możliwości aktywnego uczestniczenia w nawiązywaniu i rozwoju stosunków polsko-ukraińskich w charakterze pośredniczenia w kontaktach partnerów z obu stron granicy.


stopka
konsul_honorowy konsul_honorowy informacje_dla_podrozujacych_polska informacje_dla_podrozujacych_ukraina kontakt netline